Algemene voorwaarden BeYou mode, (hierna te noemen BY)

Onze algemene voorwaarden zijn conform de bepalingen van de Consumentenautoriteit. Uw rechten als consument zijn gewaarborgd.

 Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid:

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BY zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing. Afwijken van de algemene woorden kan alleen wanneer hier schriftelijk contact over is geweest met BY. Zowel BY als de klant erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten / ontbinden:

2.1 Alle aanbiedingen van BY zijn vrijblijvend en BY behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BY. BY houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt u  al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de bankrekening waarvan deze betaling afkomstig is.

2.3 Door bij ons te bestellen -via de website dan wel per e-mail- ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst. Deze overeenkomst kan slechts worden ontbonden indien u als klant na het sluiten van deze overeenkomst aan ons te kennen geeft de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is pas ontbonden zodra u per e-mail een bevestiging van ons hebt ontvangen, de bestelling is dan geannuleerd. Is de bestelling al verstuurd? Dan dient de klant zelf zorg te dragen voor het retour sturen van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen / verzendkosten / betaling / wanbetaling:

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij voor pakketpost € 5.95 in rekening.  De transportkosten kunnen tussentijds wijzigen. Het tarief van de transportkosten is in overeenstemming met de transportkosten bij PostNL. 

3.3 Wij werken door middel van vooruitbetaling. Dit kan op meerdere manieren. Zo hebben wij de keuze uit iDEAL, Klarna en Creditcard. Bij sommige betaalwijzen worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet gecrediteerd, ook niet na het retour sturen van de gehele bestelling. Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor sommige betaalwijzen worden extra kosten berekend. Pas nadat het gehele bedrag is ontvangen, wordt de bestelling verzonden. Alle artikelen blijven eigendom van BY totdat de gehele betaling is ontvangen.

 

Artikel 4. Levering:

4.1 Wij verzenden alle bestellingen die voor 14:00 zijn geplaats, dezelfde dag. Word een bestelling na 14:00 uur geplaatst, dan zal deze de eerst volgende werkdag worden verstuurd.  De goederen worden per PostNL verzonden naar het aangegeven adres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan per e-mail bericht. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op een PostNL afhaalpunt in uw buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 1 week worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. Wij zullen het aankoopbedrag minus de retour verzendkosten aan u terugstorten.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem/haar uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere schriftelijke leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

Artikel 5. Herroepingsrecht / retournering:

5.1 Na ontvangst van de bestelde artikelen hebt u een bedenktijd van 14 dagen. Heeft u de bestelde artikelen retour gestuurd, dan krijgt u het aankoopbedrag teruggestort.. De te retourneren artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst met het retourformulier aan ons geretourneerd te worden en door ons te zijn ontvangen. De verzendkosten die zijn gemaakt worden niet vergoed. 

5.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 2 dagen per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 2 dagen na ontvangst een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

5.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Deze garantie vervalt o.a. wanneer:

– Het artikel gedragen en/of gewassen is;

– Het artikel beschadigd is en/of u getracht hebt de schade c.q. gebrek te herstellen;

– De label(s) en/of  toebehoren ontbreken;

– U de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet hebt opgevolgd;

– Het artikel volgens de specificatie(s) van u is vervaardigd.

– SALE artikelen

5.4 Wij zullen na ontvangst, de bank en/of creditcardmaatschappij opdracht geven om het reeds betaalde bedrag binnen 3 dagen aan u te retourneren. Houd u wel rekening met de verwerkingstijd van de bank.

5.5 De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening, hier wordt door BY geen restitutie op verleend, tenzij anders is overeengekomen. U dient retourzendingen te allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen. De verzendkosten die zijn gemaakt om de bestelling op te sturen naar de koper, worden bij een retour niet terugbetaald. Ook wanneer u de gehele bestelling retour stuurt niet. 

5.6 U bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van uw herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, houdt BY zich het recht voor om een retourzending te weigeren.

5.7 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op aanbiedingsartikelen, afgeprijsde artikelen, accessoires, applicaties, knopen, ritsen, sieraden en wat hygiëne betreft gevoelige artikelen zoals oorbellen, sjaals, mutsen etc.

5.8 Afgeprijsde artikelen worden niet retour genomen. Wanneer deze toch retour worden gestuurd zullen wij deze niet verwerken als retour.

Artikel 6. Aansprakelijkheid:

6.1 Iedere aansprakelijkheid van BY en van het personeel en de producten van BY voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. BY is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 BY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen van BY.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van BY jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan BY verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en BY, dan wel tussen BY en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en BY, is BY niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BY.

Artikel 7. Overmacht:

7.1 BY heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BY gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan BY kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen:

8.1 Indien u aan BY schriftelijk opgave doet van een adres, is BY gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan BY schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 Wanneer door BY gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BY deze Voorwaarden soepel toepast.

8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met BY in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BY vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4 BY is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9 Toepasselijk recht / geschillen:

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd bij een door BY aan te wijzen rechtbank.

Mocht je eventueel nog vragen hebben? Stuur deze dan naar [email protected]